Přihlášení
Košík
Košík
Prázdný

Obchodní podmínky


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a objednavatele na základě kupní smlouvy uzavřené přes e-shop prodávajícího. E-shop je provozován na webu www.hezkefotodarky.cz.
 • 1.2 Prodávající: Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna, se sídlem v Klášterní 225, 550 01 Broumov, IČ: 28796047, DIČ: CZ28796047.
 • 1.3 Objednavatel: Fyzická nebo právnická osoba, která si objednala u prodávajícího jeho zboží či služby. Právní vztahy prodávajícího a objednavatele neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu České republiky.

2. REGISTRACE OBJEDNAVATELE a GDPR
 • 2.1 Objednavatel může objednávat zboží pouze po předchozí registraci v e-shopu.
 • 2.2 Objednavatel je povinen při registraci i při objednávání zboží uvádět pravdivé údaje.
 • 2.3 Všechny osobní údaje objednavatele jsou důvěrné a prodávající je využije pouze k uskutečnění objednávky. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2.4 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány prodávajícím třetím stranám.

3. OBJEDNÁVKA
 • 3.1 Objednávat zboží lze pouze přes objednávkový formulář na e-shopu www.hezkefotodarky.cz
 • 3.2 Po obdržení objednávky prodávající potvrdí objednavateli příjem objednávky na e-mail uvedený v objednávce, a tím vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a objednavatelem.
 • 3.3 Prodávající nemusí uzavřít kupní smlouvu vždy, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)
 • 3.4 Objednavatel zodpovídá za to, že jeho objednávka neporušuje autorská práva. Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • 4.1 Objednané zboží, včetně nákladů na balení a dodání, může obejdnavatel uhradit následovně:
   
 • a) formou dobírky
 • b) v hotovosti při osobním odběru
 • c) předem převodem na účet prodávajícího
   
 • 4.2 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • 4.3 Po uhrazení zboží vystaví prodávající objednavateli na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu, která bude zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou objednavatelem při registraci.
   
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, REKLAMACE
 • 5.1 Dle § 53 odst. 7 českého Občanského zákoníku může objednavatel odstoupit od smlouvy do dvou týdnů bez udání důvodu a zboží vrátit, pokud je způsobilé k vrácení. Vzhledem k tomu, že Centrum služeb Broumov s.r.o. – Tiskárna upravuje polygrafické výrobky podle specifikace objednavatele, je právo spotřebitele na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 53 odst. 8 písm. c), občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vyloučeno.
 • 5.2 Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Reklamace se řídí Občanským nebo Obchodním zákoníkem. Pro správné uplatnění reklamace musí objednavatel nejprve osobně, telefonicky či písemně kontaktovat a dohodnout postup reklamace. V případě zaslání reklamovaného zboží poštou bez předchozího upozornění či dohody, má prodávající právo zásilku odmítnout.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Práva a povinnosti týkající se přepravy a dodání zboží upravují Dodací podmínky.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY
 • 7.1 Prodávající odpovídá za to, že vyrobené zboží je ve shodě s kupní smlouvou.
 • 7.2 Pokud zboží neodpovídá kupní smlouvě, objednavatel si může vyžádat výměnu či opravu zboží, požadovat přiměřenou slevu či odstoupit od smlouvy.
 • 7.3 Pokud se objednavatel neřídil pokyny prodávajícího pro přípravu a předání tiskových dat, pak prodávající nezodpovídá za vady způsobené objednavatelem. To platí především pro tiskoviny, jejichž základem je barevnost v barevném prostoru RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení, nebo jsou použity druhy písma, které nejsou součástí dokumentu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • 8.1 Objednavatel se stává vlastníkem zboží po jeho zaplacení.
 • 8.2 Web prodávajícího, včetně fotografií a veškerého programového vybavení podléhá autorskému právu. Objednavatel proto není oprávněn do webu zasahovat, neoprávněně ho užívat nebo jakkoliv ovlivňovat jeho provoz.
 • 8.3 Objednavatel bere na vědomí, že prodávající nezodpovídá za chyby na webu způsobené zásahem třetích osob nebo kvůli užití webu v rozporu s jeho určením.

9. OBCHODNÍ KOMUNIKACE
 • 9.1 Jakoukoliv komunikaci související s kupní smlouvou je nutné druhé smluvní straně doručit písemně: osobně, emailem nebo doporučeně poštou. S objednavatelem probíhá komunikace přes email uvedený v uživatelském účtu.
 • 9.2 Pojem "Zpráva je doručena"
 • a) při osobním doručení nebo poštou v momentě převzetí zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky adresátem
 • b) u elektronické pošty v momentě přijetí zprávy na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných el. poštou může být zajištěna bezpečnostním certifikátem
 • c) při doručování poštou uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky nebo předání výzvy k převzetí uložené zásilky adresátovi, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 10.1 Veškerá práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího se řídí platným právním řádem České republiky.
 • 10.2 Kupní smlouvu archivuje prodávající v elektronické podobě.

11. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Sídlo:
Centrum služeb Broumov s.r.o. - Tiskárna
Klášterní 225
550 01 Broumov
IČ: 28796047
DIČ: CZ28796047

Provozovna:
Centrum služeb Broumov s.r.o. - Tiskárna
Havlíčkova 115
tel.: 728 011 509
e-mail: csb@broumovsko.cz

Odpovědná osoba:
David Ticháček

Registrace:
Krajský soud v Hradci Králové, C 27932

Číslo účtu:
299623148/0300 - vedený u ČSOB

V Broumově dne: 15. 5. 2015